42 If thou let this man go

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Tutti