50 Write thou not: the King of the Jews

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Tutti